PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šajā Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) kā personas datu apstrādes Pārzinis – Akciju sabiedrība “BAO” (turpmāk – Pārzinis vai Mēs) apstrādā Jūsu personas datus, ja Jūs vēlaties noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņemšanu; vēlaties sazināties ar Pārzini vai iesniegt sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu, pastu), vai plānojat apmeklēt Pārziņa telpas un to pieguļošo teritoriju.

1.2. Pārzinis ir izstrādājis šo Politiku, lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13.panta nosacījumiem, Jums pārredzamā un saprotamā veidā, izskaidrotu Pārziņa veiktās darbības ar personas datiem, sniedzot informāciju par datu apstrādes nolūku, juridisko pamatu, informējot par Jūsu tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, u.tml.

1.3. Specifiskām personas datu apstrādēm, Pārzinis ir izstrādājis atsevišķas privātuma politikas, par kurām Pārzinis sniedz informāciju atsevišķi. Ievērojot minēto – šī Politika ir uzskatāma par vispārējo privātuma politiku, bet specifiskajām personas datu apstrādēm izstrādātas atsevišķas privātuma politikas, piemēram, personāla atlases privātuma politika. Pretrunu gadījumā speciālo privātuma politiku noteikumi ir noteicošie.

1.4. Šī Politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (kontaktējoties klātienē, apmeklējot telpas, sazinoties mutvārdos, rakstiski papīra formātā, elektroniski vai telefoniski vai citiem tehniskiem saziņas līdzekļiem, tostarp masu informācijas līdzekļiem un lietotāj programmā u.tml.), kā arī neatkarīgi no tā, kāds ir personas datu ieguves avots un kādās Pārziņa sistēmās dati tiek apstrādāti.

2. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Šajā Politikā minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Akciju sabiedrība “BAO” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003320069), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:

– juridiskā adrese: Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines nov., LV-2114, Latvija;

– e-pasta adrese: bao@bao.lv

– tālrunis 67612259.

2.2. Personas datu apstrādes Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti, un kādā veidā tie tiek apstrādāti.

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Politikā.

3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim publiski izvietojot paziņojumus, nosūtot e-pasta sūtījumos, norādot sludinājumos, u.c.). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

4. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar:

4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā saukta – Regula);

4.1.2. Fizisko personu datu apstrādes likumu;

4.1.3. Citiem Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

5. KAS IR PERSONAS DATI?

5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

6. KĀDI IR PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI (MĒRĶI)?

Pārzinis veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir šādi personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

6.1. Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, kā arī Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai.

6.1.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis apstrādā, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta, t.i., Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, normatīvo aktu prasībām un Pārziņa leģitīmās intereses konkrētajā situācijā.

Piemēram, Datu subjektam izsakot (pa tālruni, faksu, tīmekļa vietnē www.bao.lv vai e-pastā) vēlmi (piesakoties) noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu un saņemt no Pārziņa atkritumu savākšanas (izvešanas) pakalpojumus, lai noslēgtu līgumu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, atkritumu savākšanas (izvešanas) adrese, kontaktinformāciju saziņai (e-pasta adrese un telefona nr.), atkritumu apraksts (veids, kopējais daudzums – masa kg) un cita svarīga papildus informācija). Saņemot atkritumu savākšanas, apsaimniekošanas vai pārstrādes pakalpojumus, tiek apstrādāti Jūsu personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu), t.sk. bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi un saņemtie pakalpojumi, rēķinu saņemšanas e-pasta adrese, klienta numurs. Bet, gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt Jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem, u.tml. attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu).

6.1.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, tai skaitā, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunktu, tas ir, apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Gadījumos, kad starp pusēm ir nodibinātas līgumiskās attiecības un Jums ir jāveic samaksa par Pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem, Pārzinis, saskaņā ar Grāmatvedības likumu var piemērot Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu vai, piemēram, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kur noteikts Pārziņa pienākums pārstrādei vai reģenerācijai saņemto bīstamo atkritumu uzskaiti un attiecīgus ierakstus veikt atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā.

Visos gadījumos Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns).

Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, kas apliecina komunikācijas apstākļus gan pirms līguma slēgšanas, gan līgumsaistību izpildes laikā. Piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību un ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar Jums un/vai valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroli, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā.

6.1.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kuri nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Piemēram, Grāmatvedības likums, nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka Atkritumu apsaimniekotāji, kuri savāc vai pārvadā bīstamos atkritumus, informāciju uzglabā ne mazāk kā trīs gadus.

Ievērojot minēto, Pārzinis ievēro normatīvajos aktos noteiktos termiņus. Savukārt, sniedzot pakalpojumus, informācija tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas laiku, ievērojot noilgumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants).

Pēc glabāšanas termiņa beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien netiks saņemtas pretenzijas par savstarpējo sadarbību. Šādā gadījumā Pārzinis, balstoties uz savu leģitīmo interesi, var saglabāt visu informāciju pilnībā vai daļēji līdz pretenziju galējam atrisinājumam (tas ir, Civillikumā noteiktais desmit gadu noilguma termiņš vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās/izpildes diena).

6.1.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Personas dati var tikt nodoti Pārziņa apstrādātājiem, tādiem kā parādu piedziņas, juridisko un/vai datu aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, finanšu konsultantiem, audita pakalpojumu sniedzējiem un citiem konsultantiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem.

Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam par Jums kā par darījuma partneri, u.c.).

Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem šādos gadījumos:

1. Tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju.

2. Ja trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus.

3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.

4. Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

6.2. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, pasta vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

6.2.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Sazinoties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (piemēram, tālruni, e-pastu, pastu, u.tml.), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto dokumentu un tajā atspoguļoto informāciju, kā arī komunikācijas saturs, laiks un informācija par izmantoto komunikācijas rīku. Gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par līguma saistību izpildi, tad Pārzinim būs nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan Datu subjekta vārdu un uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, personas tiešsaistes identifikācijas datus, tajā skaitā informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu izmantošanas vēsturi (sistēmas auditācijas pierakstu analīze, maksājumu disciplīna (apmaksas veids un termiņi, kavētie maksājumi), kredītvēsture, informācija par Jūsu parādsaistībām pieejamajos parādnieku/debitoru reģistros utt.) un citu informāciju saistībā ar līgumu. Šāda informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu) līgumattiecībās.

6.2.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Gadījumos, kad Jūs esat iesniedzis dokumentu, kurā ietverts lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu iesniegumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde vai Regulas izpilde, kā arī, citi normatīvie akti, kuri reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu), atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Savukārt, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām) datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses, atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts. Tāpat, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus – informētu par pakalpojumu klāstu, pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem u.tml.

6.2.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Mērķa sasniegšanai Pārzinis informāciju glabās ne ilgāk kā divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšanai). Šādā gadījumā informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr pastāvēs Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses nodrošināšanas un izpildes brīdim.

Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir veikti precizējumi grāmatvedības uzskaites sistēmā, tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tas ir, 5 gadus.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

6.2.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās, kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem šādos gadījumos:

1. Tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju.

2. Ja trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai).

3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.

4. Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

6.3. Personas datu apstrāde korporatīvās informācijas atspoguļošanai masu saziņas līdzekļos, Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola “BAO” atpazīstamību.

6.3.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Pārziņa informatīvie materiāli, notikumi, ziņas, personu fotogrāfijas, video un audio ieraksti, Pārziņa organizētie pasākumi un informācija par Pārziņa dalību sadarbības partneru organizētajos pasākumos var tikt ievietoti dažādos masu saziņas līdzekļos, Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv, Pārziņa sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), kā arī saglabāti Pārziņa arhīvā ar mērķi popularizēt Pārziņa zīmola atpazīstamību. Atsevišķos gadījumos šie materiāli var saturēt arī Pārziņa organizēto pasākumu apmeklētāju personas datus – fotogrāfijas, videomateriālus, audio materiālus, notikumu aprakstus, intervijas laikā sniegto informāciju un datus u.tml.

6.3.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Tas nozīmē, ka Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, masu plašsaziņas līdzekļos un Pārziņa tīmekļa vietnē: www.bao.lv un sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, youtube.com), tādējādi nodrošinot Pārziņa zīmola “BAO” atpazīstamību.

Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt masu plašsaziņas līdzekļos, Pārziņa tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās, vienmēr cenšas nodrošināt, lai netiek aizskartas Jūsu kā Datu subjekta tiesības un brīvības. Pārzinis respektē personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Pārzinis apzinās, ka tam nav zināmi visi fakti un apstākļi par minēto darbību iespējamo ietekmi, tāpēc lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai ir iespēja sazināties ar Pārzini un tiesības iebilst pret viņa personas datu atspoguļošanu Pārziņa tīmekļa vietnē vai minēto sociālo tīklu platformās. Šādā gadījumā Pārzinis ir jāinformē par to uz šajā Politikā norādīto kontaktinformācijas e-pasta adresi.

6.3.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Personas dati tiek glabāti līdz mērķa sasniegšanai, tas ir, kamēr informācija, kura publiskota nolūkā veicināt Pārziņa atpazīstamību, ir aktuāla, izņemot informāciju, kura tiek glabāta Pārziņa arhīvā pastāvīgi. Pārzinis veic publiskotās informācijas periodisku pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka informācija, kas nesasniedz personas datu apstrādes mērķi tiktu regulāri dzēsta, izņemot arhīva vajadzībām veikto datu apstrādi.

6.3.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, attiecīgo plašsaziņas līdzekļu, Pārziņa tīmekļa vietnes www.bao.lv un/vai sociālo tīklu platformu (piemēram, facebook.com, youtube.com) lietotāji, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Dati var tikt nodoti arī, lai veiktu Pārziņa un trešās personas starpā noslēgta līguma izpildi (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu foto un/vai video, audio, producēšanas darbus, tīmekļa vietnes administrēšanas darbus, zīmola atpazīstamības veicināšanas darbus utt.).

Pārzinis informē, ka nolūkā sasniegt datu apstrādes mērķi, personas dati tiek apstrādāti elektroniskajā vidē Pārziņa administrētajās sociālo tīklu platformās (facebook.com, youtube.com, u.tml.) un tā izvēlētie apstrādātāji (facebook.com, youtube.com, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām (piemēram, facebook.com privātuma politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation ; YouTube kopienas vadlīnijas un politikas – YouTube darbības principi), vai vērsties pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

6.4. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar personu un/vai īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzība, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.

6.4.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa, telpās vai tās teritorijā, t.sk. pie BAO atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas) konteineriem, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti Jūsu videoattēls un laiks, kad Jūs esat apmeklējis telpas un/vai teritoriju, informācija par Jūsu rīcību videonovērošanas zonā, teritorijā iebraucošie un izbraucošie transportlīdzekļi un to valsts numuri. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, piemēram, darbinieku atpūtas zonās, ģērbtuvēs, tualetēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz Pārziņa ēkas ieeju/ izeju un teritoriju, t.sk. bīstamo atkritumu savākšanas, glabāšanas (atrašanās), pārstrādes, iznīcināšanas vietu un iekārtām, lai kontrolētu un uzraudzītu bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtu darbību un ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību, kā arī uz transportlīdzekļiem, to kustību un plūsmu Pārziņa uzņēmuma teritorijā.

6.4.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i.

– Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, videonovērošana, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīta ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu, t.sk. nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanai);

– Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, ja tiek bojāts Pārziņa īpašums, nodrošinātos ar pierādījumiem strīdus gadījumos, lai sekotu līdzi situācijai teritorijā bīstamo atkritumu savākšanas, glabāšanas (atrašanās), pārstrādes, iznīcināšanas vietām un iekārtām, lai kontrolētu un uzraudzītu bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtu darbību, tai skaitā, uzraudzīt un kontrolēt, vai teritorijā neiekļūst un neatrodas personas, kurām šajā teritorijā nav tiesības atrasties, vai Pārziņa darbinieki, citi teritorijas apmeklētāji ievēro teritorijā noteikto kārtību, drošības prasības, neapdraud citas personas vai Pārziņa intereses (piemēram, uzraudzīt, vai netiek bojātas iekārtas, nenotiek zādzība u.tml.), kā arī uzraudzīt un kontrolēt, vai teritorijā nav iestājušies apstākļi, kas rada vai var radīt kaitējumu Pārzinim, citu personu interesēm vai kaitējumu videi (piemēram, atkritumu ugunsgrēka gadījumā). Tostarp, Pārzinim arī ir leģitīma interese videoierakstus izmantot kā apliecinājumu Pārziņa noteikto saistību izpildei vai, lai izmeklētu pārkāpumus vai iespējamos pārkāpumus. Teritorijā atrodas bīstamie atkritumi un nepareizas glabāšanas, pārstādes rezultātā, kā arī, neievērojot drošības prasības, teritorijā var rasties būtiskas negatīvas sekas (piemēram, eksplozija).

6.4.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Videonovērošanas ieraksti tiks glabāti līdz 30 dienām no videonovērošanas ieraksta veikšanas dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim un galīgā nolēmuma izpildes brīdim, ja vien Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka atsevišķu informācijas glabāšanas termiņu.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

6.4.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem šādos gadījumos:

1. Tiesībsargājošajām iestādēm (piemēram, policijai, prokuratūrai u.tml.), tiesai vai citām valsts un pašvaldības uzraugošajām iestādēm (piemēram, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, pašvaldības policija, Datu valsts inspekcija, Valsts Darba inspekcija, u.tml.), ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju.

2. Ja trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai; apsardzes kompānijai, kas sniedz apsardzes pakalpojumus Pārzinim, videonovērošanas sistēmas pakalpojuma sniedzējam, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem).

3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.

4. Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

7. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR VIŅA PERSONAS DATU APSTRĀDI

7.1. Kā tiks informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

7.1.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādīto personas datu apstrādi tiek informēts publiski, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst tādas metodes kā šīs Politikas vai tās daļas izvietošana Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Politiku, Pārziņa birojā pie Biroja administratores, kā arī informācija var tikt ievietota pie konkrētās datu apstrādes par atsevišķiem datu apstrādes aspektiem paziņojumu vai informatīvo zīmju veidā, informāciju var iegūt rakstot uz kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.

7.1.2. Regulas 14.pantā noteiktajos gadījumos persona var saņemt arī individuālu paziņojumu.

7.1.3. Vispārējā gadījumā, Pārzinis prezumē, ka pretendenti par personas datu apstrādes principiem ir informētas (ar šo Politiku, kas atrodas Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv un Pārziņa birojā esošo informāciju, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Politiku papīra formā).

7.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos

7.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to:

– kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā;

– kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus;

– personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust));

– informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

7.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

7.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu “tiesības tikt aizmirstam”).

7.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama šādos gadījumos:

7.2.4.1. Lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

7.2.4.2. Lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

7.2.4.3. Datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

7.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

7.2.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

7.2.5.2. Apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

7.2.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

7.2.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

7.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar šīs Politikas 7.2.5. punktu, tad šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

7.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

7.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050), ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi, Pārzinis aicina vispirms vērsties rakstot uz e-pasta adresi: bao@bao.lv, lai rastu risinājumu operatīvi, ja Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

7.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

7.3.1. Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, šādu atsaukumu nosūtot uz Pārziņa kontaktinformācijas adresi vai e-pasta adresi: bao@bao.lv.

7.3.2. Pēc šāda atsaukuma saņemšanas Pārzinis Datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, turpmāk neapstrādās. Tāpat, lai nodrošinātu godprātīgu apstrādi no Pārziņa puses, Pārzinis, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, katrā reizē, sazinoties ar Jums, piedāvās papildus iespēju atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas.

7.3.3. Vienlaikus Pārzinis informē, ka piekrišanas atsaukums neietekmē to personas datu apstrādi, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.

8. DATU SUBJEKTA IESNIEGUMU, PIEPRASĪJUMU UN SŪDZĪBU PIEŅEMŠANA UN IZSKATĪŠANA

8.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu Pārzinim par savu tiesību īstenošanu izmantojot šādus saziņas kanālus:

• personīgi identificējot sevi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml., jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt) iesniegt rakstveida iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību Pārzinim šajā Politikā norādītajā kontaktinformācijas adresē;

• nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību pa pastu uz Pārziņa šajā Politikā norādīto kontaktinformācijas adresi. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;

• nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību elektroniski uz e-pasta adresi: bao@bao.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti Datu subjekta iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: bao@bao.lv;

• Citos gadījumos, kad Pārzinim nerodas šaubas par Datu subjekta identitāti, saskaņojot informācijas izsniegšanas kārtību. Pārzinis izskatīs Datu subjekta iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību un atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

8.2. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

8.3. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

8.3.1. pārliecinās par personas identitāti;

8.3.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:

– ja var nodrošināt pieprasījumu, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju.

– ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams).

– ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

– gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa kontaktinformācijas norādītajā adresē. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

9. KĀDUS PASĀKUMUS PĀRZINIS PIELIETO, LAI NODROŠINĀTU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

9.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības (piemēram, bet ne tikai, ikvienam darbiniekam ir piešķirtas individuālas pieejas tiesības, individuāli nosakot piekļuves tiesību apjomu).

9.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

9.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai, citādā iespējamā veidā, kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstā, u.tml.).

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Šī Politika periodiski tiks pārskatīta un aktualizēta. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā.

10.2. Šīs Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv sadaļā Privātuma politika, papīra formā Pārziņa birojā pie Biroja administratores.

 

 

 

PERSONĀLA ATLASES PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šajā Personāla atlases privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) kā personas datu apstrādes Pārzinis – Akciju sabiedrība “BAO” (turpmāk – Pārzinis vai Mēs) apstrādā Jūsu personas datus, ja Jūs plānojat iesniegt savu CV un/vai pieteikumu personāla atlasei, lai Jūs kļūtu par Akciju sabiedrības “BAO” darbinieku.

1.2. Pārzinis ir izstrādājis šo Politiku, lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13.panta nosacījumiem, Personāla atlases kandidātiem pārredzamā un saprotamā veidā, izskaidrotu Pārziņa veiktās darbības ar personāla atlases kandidātu personas datiem, sniedzot informāciju par datu apstrādes nolūku, juridisko pamatu, informējot par viņu tiesībām un pienākumiem saistībā ar viņu personas datu apstrādi, u.tml.

1.3. Politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās Pārziņa sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

1.4. Šī Politika ir attiecināma tikai uz fizisko personu datu apstrādi Pārziņa personāla atlases procesā.

2. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Šajā Politikā minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Akciju sabiedrība “BAO” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003320069), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:

– juridiskā adrese: Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines nov., LV-2114, Latvija;

– e-pasta adrese: bao@bao.lv

– tālrunis 67612259.

2.2. Personas datu apstrādes Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti, un kādā veidā tie tiek apstrādāti.

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Politikā.

3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos, vakanču sludinājumos). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

4. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar:

4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā saukta – Regula);

4.1.2. Fizisko personu datu apstrādes likumu;

4.1.3. Citiem Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

5. KAS IR PERSONAS DATI?

5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

6. KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS (MĒRĶIS)?

6.1. Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa personāla atlases nodrošināšanas mērķim, nosakot atbilstošāko pretendentu ar kuru Pārzinis var nodibināt darba tiesiskās attiecības, kā arī, no tā izrietošam tiesisko interešu nodrošināšanas mērķim, lai pierādītu, ka personāla atlase tika organizēta ievērojot normatīvo aktu prasības.

6.2. Personāla atlases mērķa sasniegšanas nolūkam, Pārzinis veiks Jūsu CV un/vai pieteikumā sniegtās informācijas datu apstrādi (piemēram, izvērtēs tajā sniegto informāciju, sazināsies ar Jums uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju, organizēs personāla atlases intervijas ar Jums) un veiks citas darbības, kas saprātīgi izriet no definētā personas datu apstrādes mērķa.

7. KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ PĀRZINIS?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no Datu subjekta iesniegtajiem personu datiem Pārzinim, t.sk., visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV (piemēram: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) vai cita Jūsu identificējoša informācija, kuru Jūs norādījāt), vienlaicīgi, Pārzinis aicina Jūs kā kandidātu iesniegt tikai tādu informāciju, kas apliecina Jūsu profesionālās spējas, piemēram, personāla atlases nolūku sasniegšanai Pārzinis aicina neiesniegt fotogrāfiju.

Visa informācija, ko Jūsu būsiet iekļāvis Jūsu iesniegtajā pieteikuma vēstulē (vai līdzīgā dokumentā, piemēram, informācija par motivāciju, kādēļ Jūs piesakāties attiecīgajai vakancei) vai pievienojis kā tā pielikumus.

Informācija no personām (iepriekšējām darba vietām), kas ir sniegušas atsauksmes par Jums (ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai).

Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā Jūsu sniegtā informācija.

Lai pārliecinātos par Jūsu personību mēs varam pieprasīt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un autovadītāja tiesības, kas apliecina, ka Jums ir tiesības vadīt attiecīgas kategorijas transportlīdzekli, ja tāda prasība ir izvirzīta attiecīgajai vakancei.

8. KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Personas dati tiks apstrādāti Pārziņa personāla atlases un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Saņemot Jūsu vakances pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts, t.i.:

– Jums ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz konkrēto izsludināto vakanci, tādejādi, Pārzinis augstākminētajam mērķim uzsāks Jūsu personas datu apstrādi tikai tad, ja tas būs saņēmis no Jums pieteikumu kandidēt uz konkrēto amata vietu (datu apstrādes tiesiskais pamats – Jūsu vēlme noslēgt ar Pārzini Darba līgumu jeb Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts);

– saņemot Jūsu CV un/vai pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto CV un/vai pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par personāla atlasi, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā). Šajā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunts.

Gadījumā, ja Jūs būsiet izteicis vēlmi kandidēt arī uz citām līdzvērtīgām vakancēm, tad šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu sniegta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts), kuru Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt.

9. KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES LAIKAPOSMS?

9.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

9.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.1.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

9.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus.

9.2. Visa informācija, kas iegūta, Datu subjektam kā kandidātam piesakoties amata vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus , lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Pārzinis, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

9.3. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās un realizācijas brīdim.

9.4. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

10. KURŠ PIEKĻŪST INFORMĀCIJAI UN KAM TĀ TIEK IZPAUSTA?

10.1. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

10.2. Gadījumā, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, attiecīgajā atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota juridisko un datu aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem, tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

10.3. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

10.3.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

10.3.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, personāla atlase un/vai intervijas, kuras veic personāla atlases kompānijas un konsultanti; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai);

10.3.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

10.3.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

10.4. Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

11. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR VIŅA PERSONAS DATU APSTRĀDI

11.1. Kā tiks informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

11.1.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādīto personas datu apstrādi tiek informēts publiski, apmeklējot tīmekļa vietni www.bao.lv, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Politiku, Pārziņa birojā pie Biroja administratores, kā arī informācija var tikt ievietota pie konkrētās amata vakances, sniegta pirms intervijas vai tās laikā par atsevišķiem datu apstrādes aspektiem. Personām, kuras vēlas uzzināt vairāk par Pārziņa veikto personāla atlases praksi, ir iespējams saņemt detalizētāku informāciju rakstot uz kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.

11.1.2. Regulas 14.pantā noteiktajos gadījumos persona var saņemt arī individuālu paziņojumu (piemēram, par saņemto atsauksmi no norādītajām personām).

11.1.3. Vispārējā gadījumā, Pārzinis prezumē, ka pretendenti par personāla atlases procesa principiem ir informētas (ar šo Politiku, kas atrodas Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv un Pārziņa birojā esošo informāciju, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Politiku papīra formā).

11.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos

11.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

11.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

11.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

11.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

11.2.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

11.2.4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

11.2.4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

11.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

11.2.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

11.2.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

11.2.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

11.2.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

11.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar šīs Politikas 11.2.5.punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

11.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

11.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050), ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi, Pārzinis aicina vispirms vērsties rakstot uz e-pasta adresi: bao@bao.lv, lai rastu risinājumu operatīvi, ja Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

11.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

11.3.1. Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, šādu atsaukumu nosūtot uz Pārziņa kontaktinformācijas adresi vai e-pasta adresi: bao@bao.lv.

11.3.2. Pēc šāda atsaukuma saņemšanas Pārzinis Datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, neapstrādās.

11.3.3. Vienlaikus Pārzinis informē, ka piekrišanas atsaukums neietekmē to personas datu apstrādi, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.

12. DATU SUBJEKTA IESNIEGUMU, PIEPRASĪJUMU UN SŪDZĪBU PIEŅEMŠANA UN IZSKATĪŠANA

12.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu Pārzinim par savu tiesību īstenošanu izmantojot šādus saziņas kanālus:

• personīgi identificējot sevi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml., jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt) iesniegt rakstveida iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību Pārzinim šajā Politikā norādītajā kontaktinformācijas adresē;

• nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību pa pastu uz Pārziņa šajā Politikā norādīto kontaktinformācijas adresi. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;

• nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību elektroniski uz e-pasta adresi: bao@bao.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti Datu subjekta iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: bao@bao.lv.

12.2. Pārzinis izskatīs Datu subjekta iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību un atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

12.3. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

12.4. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

12.4.1. pārliecinās par personas identitāti;

12.4.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:

– ja var nodrošināt pieprasījumu, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju.

– ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams).

– ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

– gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa kontaktinformācijas norādītajā adresē. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

13. KĀDUS PASĀKUMUS PĀRZINIS PIELIETO, LAI NODROŠINĀTU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

13.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības (piemēram, bet ne tikai, ikvienam darbiniekam ir piešķirtas individuālas pieejas tiesības, individuāli nosakot piekļuves tiesības).

13.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

13.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai, citādā iespējamā veidā, kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstā, u.tml.).

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1. Šī Politika periodiski tiks pārskatīta un aktualizēta. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā.

14.2. Šīs Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē www.bao.lv sadaļā Privātuma politika, papīra formā Pārziņa birojā pie Biroja administratores.